11.11.22 աշխատանք

11.11.22

  1. Դուրս գրիր հոմանիշ բառերը։

Կան սիրո մի քանի տեսակներ. դրանցից մեկը եսասիրական, անազնիվ, ժլատ, ինքնասիրահարված մի զգացմունք է, որն օգտագործում է սերը մեծամտանալու համար: Դա սիրո տգեղ և խեղաթյուրված տեսակն է: Մյուս տեսակն օգնում է ներսումդ եղած ամենալավ բաները դուրս հանել՝ և՛ բարությունը, և՛ ուշադրությունը, և՛ հարգանքը: Դա ոչ միայն հասարակության հանդեպ հարգանքն է, որը դրսևորվում է  պահվածքի ու վարվելակերպի միջոցով, այլև կա ավելի մեծ հարգանք, որը մեկ այլ անձի՝ որպես եզակի և արժեքավոր մեկի ընդունումն է: Առաջին տեսակը հիվանդ, փոքր և թույլ կդարձնի քեզ, իսկ երկրորդը կարող է ուժ, քաջություն և բարություն հաղորդել ու նույնիսկ իմաստնություն, որի մասին նույնիսկ չես իմացել:

Եսասիրական-ինքնասիրված

Պահվածք-վարվելակերպ

Հիվանդ-թույլ

Ոււժ-քաջություն

Ուշադրություն-հարգանք

2.<<Նամականի, Ջոն Սթեյնբեքի նամակը որդուն պատմությունից >> դուրս գրիր քո ամենասիրած հատվածը և հիմանավորիր։

Առաջին տեսակը հիվանդ, փոքր և թույլ կդարձնի քեզ, իսկ երկրորդը կարող է ուժ, քաջություն և բարություն հաղորդել ու նույնիսկ իմաստնություն, որի մասին նույնիսկ չես իմացել:

3. <<Կան սիրո մի քանի տեսակներ. դրանցից մեկը եսասիրական, անազնիվ, ժլատ, ինքնասիրահարված մի զգացմունք է, որն օգտագործում է սերը մեծամտանալու համար: Դա սիրո տգեղ և խեղաթյուրված տեսակն է:>>

Ի՞նչ ես հասկանում այս տողերը կարդալիս,մեկնաբանիր ինքնդ։

Կա սիրո տեսակ որտեղ մարդու ուշադրության կենտրում է հենց իր անձն է և ավելի շատ հոգ է տանում իր անձի պահաջների համար քան սիրած մարդու։

3.Քարի մշակման վար․․ետությունը մի․․․նադարյան Հայաստանում առավել հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչ․․․արերի ար․․․եստում։ Պահպանելով կանոնի վերա․․․ված կառուցվա․․․քը՝ խա․․․քարերի հար․․․արանքի մեջ, տասնմեկերորդ դարից սկսած, գերիշ․․․ող են դառնում երկրաչափական-գ․․․ային ու բուսական բարդ հյուսվածքավոր զար․․․անախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը, ստե․․․ծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդ․․․ատվում նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա․․․արում է ուղղա․․․իգ լինելուց և ներ․․․ակվում մի այլ երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ հա․․․որդականությունն ու շաղկապվա․․․ությունը, ստե․․․ծելով որոշակի ռիթմ, եզրա․․․ծում են խաչ․․արը։ Գծային հյուսվա․․․քը թվում է անսկի․․․բ-անվերջ, իր շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևի․․․ մյուսը՝ չսահմանագ․․․ելով սկիզբն ու ավար․․ը։ Այս պարագայում զար․․․ապատկերը իր անընդմեջ հյուսվա․․․քի շնոր․․․իվ դառնում է անսա․․․մանության ու հավերժականության գա․․․ափարի արտահայտություն։

3.Քարի մշակման վարվետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել հարուստ ձևով է արտահայտվել

խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնի վերացված կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջ, տասնմեկերորդ դարից սկսած, գերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական բարդ հյուսվածքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը, ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդհատվում նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա հարում է ուղղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ հաղորդականությունն ու

շաղկապվածությունը, ստեղծելով որոշակի ռիթմ, եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքը թվում է անսկիզբ-անվերջ, իր շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագրելով սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության գաղափարի արտահայտություն։

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։

ա) Ա…բաստանել, ը…պանակ, ա…բար, ա…բարիշտ, շա…փուր, զա…բյուղ, ա…բարձիչ, ա…բարտակ, շի…պանզե, ա…բարտավան, ա…բիոն, ա…բոխ, ա…բողջ, ա…պամած, ա…փոփ, ա…ֆիթատրոն, ա…բասիր, բա…բակ, բա…բուկ, թ…բուկ, գա…փռ, դա…բարան, ը…բոստ, ը…բռնել, թ…բլիկ, հա…բավ, ա…բավ, ճա…բար, ճա…փորդ, ճա…ապարհ, չե…պիոն, սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։ բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դժխեմ, դշխո, երաշտահավ, խո…ոռ, խոշո…, հու…կու, դր…ել, նաժի․․․տ, օ․․․տել։ գ) Ա․․․տոբուս, գի․․․ս, բ․․․կտել, վազ․․․ուղի, նար․․․իզ, հի․․․նոս, որպե․․․, ֆի․․․կուլտուրա։

Ամբաստանել, ըմպանակ, ամբար, անբարիշտ, շամփուր, զամբյուղ, ամբարձիչ, ամբարտակ, շիմպանզե,

ամբարտավան, ամբիոն, ամբոխ, ամբողջ, ամպամած, ամփոփ, ամֆիթատրոն, անբասիր, բամբակ, բամբուկ,

թմբուկ, գամփռ, դամբարան, ըմբոստ, ըմբռնել, թմբլիկ, համբավ, անբավ, ճամբար, ճամփորդ, ճանապարհ,

չեմպիոն, սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։ բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դժխեմ, դշխո, երաշտահավ, խոժոռ, խոշոր, հուժկու, դրժել, նաժիշտ, օժտել։ գ) Ավտոբուս, գիպս, բզկտել, վազքուղի, նարգիզ, հիպնոս, որպես, ֆիզկուլտուրա։

09.11-16.11 домашнее задание

09.11-16.11

Читаем,обсуждаем

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера » )

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

  1. Разводит, Оля, гладиолусы
  2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
  3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
  4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Разводил Оля цветы гладиолусы на гряядке. Вскопала она траву сорную и посадила пышные цветы. Посадила рассаду. Поливала она всё лето. В августе распутились цветы пышные.

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном ……………. ярко сверкают звёзды.

В ночном небе ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над ………… .

Стая крикливых журавлей пронеслась над поле.

Осенью на приусадебном ……………. дети собрали хороший урожай.

Осенью на приусадебном участокдети собрали хороший урожай.

Я с ………….. прочитал интересный детектив.

Я с другом прочитал интересный детектив.

На ……….. русского языка мы писали сочинение.

На уроке русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улиц… шёл сильный снегопад.

Зимой на улице шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальсе

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой траве

Белым снегом занесло все лесные тропинки .