09.11.22. աշխատանք

09.11.22.

 1. Ողջույն սիրելի սեբաստացի։Պատմիր կրթահամալիրում քո սովորորած երգերի ու պարերի մասին։Ներկայացրու դրանց պատմությունը։

Այս դպրոցում սովորելու ընթացքում սովորեցի շատ տարբեր երգեր և պարեր։ Բայց իմ ամենասիրածն է <<Իմ չինարի յարը>> երգը և <<Մոմերով պարը>> ։

Հայերենում տողադարձն ավելի հաճախ կատարվում է վանկատման սկզբունքով, այսինքն՝

 • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող մեկ բաղաձայնն անցնում է հաջորդ տող, օրինակ՝ ա-շակերտ, նկա-րել, հա-սարակ և այլն։
 • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող երկու և ավելի բաղաձայններից հաջորդ տող է անցնում միայն մեկը՝ վերջինը, օրինակ՝ կար-դալ, հաղ-թել կանգ-նել, հարց-նել և այլն։
 • Երկու և ավելի բաղաձայնների միջև եղած գաղտնավանկը, այսինքն՝ լսվող, բայց չգրվող ը հնչյունը գրվում է միայն տողավերջի ու հաջորդ տողի սկզբի վանկերում, օրինակ՝ հետաքըր-քըրվել, կըն-քահայր, բայց հե-տաքրքրվել, կնքա-հայր։

երկու ձայնավորների միջև եղած երկու և ավելի բաղաձայններից միայն մեկն է անցնում հաջորդ վանկ։Բայց եթե երկորդ բաղաձայնը յ— ն է, նրան նախորդողը կարող է յ- ի հետ անցնել հաջորդ տող (օրինակ ՝ ար-յուն, բայց՝ ա- րյուն)։

Վանկատման ժամանակ և -ով գրվող եվ հնչյունակապակցությունը երկու տառով է արտահայտվում, եթե նրա մեջ մտնող հնչյունները ՝ ե -ն և վ-ն , տարբեր վանկերի կազմում են լինում։ Եթե դրանք նույն վանկի կազմում են , և տառով են արտահայտվում։

Տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձիր։

Բարեկամաբար,կառավարել,արդուկ,հարավային,հեռախոս, բարձրացնել,անկացնել,հարթեցնել։

Բարե-կամաբար, բարեկա-մաբար, կառա-վարել, կառավա-րել, ար-դուկ, հարա-վային, հարավա-յին, հեռա-խոս, հե-ռախոս, բարձրա-ցնել, բարձրաց-նել, անց-կացնել, անցկաց-նել, հար-թեցնել, հարթեց-նել։

Տառային և վանկատառային հապավումները չեն տողադարձվում, օրինակ՝ ԽՍՀՄ, ԱՊՀ:

Տրված բառերը վանկատիր երկու ձևով։

Անկյուն, մատյան, գոչյուն, գիտություն, սենյակ, Հակոբյան, առյուծ, մատյան, բարդություն։

Անկ-յուն, ան-կյուն, մատ-յան, մա-տյան, գոչ-յուն, գո-չյուն, գիտու-թյուն, գի-տություն, սեն-յակ, սե-նյակ, Հակոբ-յան, Հա-կոբյան, առ-յուծ, մատ-յան, մա-տյան, բարդու-թյուն, բարդութ-յուն։

Համո Սահյան, Հրաշք լիներ։

Փորձիր արտասանել և իքնդ քեզ ձայնագրել։

<<Հրաշք լիներ >> վերնագրով փորձիր ինքնդ երևակայել ․․․

Մի հրաշք լիներ աշխարհում վերանար չարն ու անիրավը։ Աշխարհում վերանար պատերազմն և սպանդագործությունը։ Պատերազմի ընթացքում չթափվեն անմեղ մարդկային արյուն և որբանան երեխաները։ Մի հրաշք լիներ մարդիկ միայն ժպտային ու բարի ու գթասիրտ լինեին միմյանց հանդեպ։ Ինչ էլ որ լինի ես չեմ դադարում հավատալ հրաշքների։

Ամփոփիչ աշխատանք

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական երևույթի ժամանակ տվյալ նյութը փոխվում է բայց նոր նյութ չի առաջանում։ Օրինակ սառույցի այրումը։ Այն պինդ վիճակից դառնում է հեղուկ։

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական երևույթի ժամանակ մի նյութից առաջանում է նորը։ Օրինակ ավազի տաքացման ժամանակ առաջանում է ապակի։

 • Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։

 • Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։

Քիմիական երևույթը դա հենց քիմիական ռեակցիան է։

 • Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

Երբ տվյալ նյութը փոխում է իր գույնը, համը, առաջանում է լույս, առաջանում է հոտ, նյութը դառնում անհամ կամ փոխում իր համը։

 • Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։

Փայտի այրոում, լուսասինթեզ, ավազի տաքացուոմ, ապակու տաքացում։

 1. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։

Այո։ Այդ ռեակցիայի ժամանակ լույսը դառնում է օդ։

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Երբ պարզ նյութը քայքայման ժամանակ դառնում է պարզ նյութ և հակառակը պարզ նյութից բարդ։

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

Երբ երկու նյութ միանում են իրար առաջանում է նոր նյութ։ Օրինակ օդը որևէ նյութի միանալուց առաջանում են նոր նյութեր որոնք կոչվում են օքսիդներ։

 • Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այրելու ժամանակ նյութը փոխվում է։

 • Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

Ամենակարևոր պայմանն է թթվածինը։

 • Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Ամենակարևորը չտալ հրդեհին թթվածին։ Օրինակ կրակմարիչի փրփուրը չի տալիս հրդեհին թթվածին։

 • Ի՞նչ է վառելանյութը։

Այն նյութը որը հեշտ վառվում է։

 • Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

Օդի և որևէ նյութի միացումը։

 • Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:

Պլաստիկի մնացորդներ։

 • Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:

Քիմիական մնացորդները կարող են բարձրանալ երկինք միանալ ջրին առաջացնելով թթվային անձրևներ։

 • Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:

Այն կարող է առաջացնել թունավոր նյութեր։

Спешите делать добрые дела. Сочинение

Самое главное отличия человека от дикого животного в том-то что человек может помогать без получения какого либо вознаграждения взамен. Но многие всегда требуют взамен чего-нибудь ради помощи это плохо. Помогайте своим друзьям, родственником и просто прохожим. Возможно вы не получите чего-то взамен но зато тому кому вы поможите будет хорошо на душе и это главное.

Դասարանական աշխատանք

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը գտնվում է Տիգրիսի և Եփրատ գետերի մեջտեղում։

• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

Կարելի է օրինակի հհամար բերել Խեթերի պետությունը։ Իրենք ստեղծոււմ էին փոքրիկ պետաություններ։

• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։

Այնտեղ թագավորներին կոչում էին փարավոններ։ Իրենք կարուցում էին բուռգեր արքանների մահվանից հետո այնտեղ թաղվելու համար։ Նաև Եգիպտոսը կոչել էին Նեղոսի պարգև որովհետև Եգիպտոսը կարուցվել էր Նեղոս գետի մոտ։
• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։

Խեթերի ստեղծած փոքրիք պետությւոնները ապրում էին Փոքր Ասիաի թերակղզում և այդ պետությունների մեջ սկսվեց պատերազմ և հաղթեց Լաբարնա թագավորը։ Հետո հռչակվեց քաղաք Խաթթուսասը։
• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։

Խեթերը ստեղծեցին փոքր պետություներ որոնք աշխույժ առևտրի մեջ էին միջագետքի հետ։ Իրենց ստեղծած փոքրիկ պետությունների մեջը սկսվեց պատերազմ և հաղթեց Լաբարնա թագավորը։ XIV -XIII դարերում հասան իրենց հզորության գագաթնակետին։ Նվաճեցին Միտանին և հասան Եգիպտոս։